x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Allmänna Villkor

 

 

Compare International BV, Compare.nl B.V. och Suomen Vertaa.fi OY

 

Artikel 1 – Definitioner

Följande definitioner, skrivna i versaler, kommer att ha följande betydelse i såväl singular som plural:

1.1. Allmänna villkor: Villkoren, oavsett hur dessa delges;
1.2. Anslutningsavgift: En engångsavgift som debiteras Kunden för att sammankoppla varje butik och för att tillhandahålla Kundens Produktinformation på Webbplatsen;
1.3. CPC: Cost Per Click, som debiteras Kunden för varje initiativ som tas för att kontakta Webbplatsens besökare, tillhandahålla information om Kunden eller Produktinformation;
1.4. Kund: Den part som ingår eller önskar inga avtal med Compare avseende Produktinformation och/eller andra marknadsföringsformer som visas på Webbplatsen;
1.5. Avtal: Avtalet mellan Compare och Kunden, inklusive tjänsterna som Compare tillhandahåller Kunden;
1.6. Produktinformation: Information avseende Kundens produkt, tjänst, pris och organisation/butik inbegripet, men inte begränsat till, Kundens logotyp eller varumärke och en hyperlänk till Kundens webbplats, som placeras på Webbplatsen;
1.7. Användarnamn: Användarnamnet som Compare tilldelat Kunden, bestående av en kombination av siffror och/eller bokstäver och siffror, som tillsammans med Åtkomstkoden ger Kunden tillgång till Compares tjänster;
1.8. Åtkomstkod: Lösenordet som Compare tilldelat Kunden, bestående av en kombination av siffror och/eller bokstäver och siffror, som tillsammans med Användarnamnet ger Kunden åtkomst till Compares tjänster;
1.9. Webbplats: Webbplatserna (inklusive alla underdomäner) be, comparer.be, comparer.fr (Compare International B.V.), Vergelijk.nl, elcheapo.nl (Vergelijk.nl B.V.), vertaa.fi (Vertaa.fi OY), Varusök.se ([Compare International BV]) och Compares partners webbplatser samt Compares anslutna partners webbplatser;
1.10. PartnerNet: En privat webbplats, uteslutande avsedd och tillgänglig för Kunder med Användarnamn och Åtkomstkod;
1.11. Compare: De privatägda bolagen Compare International BV, nl BV, med säte i Assendorperdijk 1 (8012EG) Zwolle, Nederländerna och/eller Suomen Vertaa.fi OY, med säte i Lönnrotinkatu 32 A 27, (00180) Helsinki, Finland.
1.12. Parterna: Compare och Kunden, gemensamt.

 

Artikel 2 – Allmän information

2.1. Villkoren ska tillämpas på samtliga Avtal, offerter och/eller erbjudanden från Compare.
2.2. Compare förbehåller sig rätten att neka ingående av avtal med Kund utan att ange skälen för detta.
2.3. Om någon bestämmelse i Avtalet strider mot bestämmelserna i Villkoren, ska Avtalets bestämmelser ha företräde.
2.4. Avvikelser från Villkoren är endast giltiga om de skriftligen har godkänts av Compare.
2.5. Parterna tillåts inte överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter i Avtalet och/eller Villkoren till tredje part, utan den andra partens skriftliga samtycke.
2.6. Eventuella avvikelser från Villkoren gäller endast om de skriftligen har godkänts av Compare.
2.7. Om någon bestämmelse i Villkoren eller Avtalet anses vara ogiltig ska detta inte påverka giltigheten för övriga bestämmelser. För det fall en bestämmelse är ogiltig, ska Compare och Kund ömsesidigt komma överens om nya bestämmelser där det ursprungliga syftet och innebörden av bestämmelsen i största möjliga utsträckning iakttas.

 

Artikel 3 – Erbjudanden/ Ingående av Avtal

3.1. Erbjudanden och offerter från Compare saknar förpliktelser, om inte annat skriftligen angetts av Compare.
3.2. Avtal ingås endast om Compare lämnar en skriftlig accept eller en elektronisk bekräftelse till Kunden. Avtal kan även ingås efter Parternas undertecknande eller via digital avtalssignering. Compare förbehåller sig rätten att neka ingående av avtal med Kund utan att ange skälen för detta.
3.3. Compare förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning innan ingående av Avtalet samt under Avtalets giltighetstid. Såvida kreditbetyget inte uppfyller standarden som fastställts av Compare, har Compare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, eller kräva en deposition eller direktbetalning, som fastställs av Compare.

 

Artikel 4 – Tjänster

4.1. Compare erbjuder Kunden möjlighet att ange Produktinformation på Webbplatsen, i syfte att webbplatsbesökare kan ta del av och använda informationen vid jämförelser. Compare erbjuder webbplatsbesökarna möjligheten att kontakta Kunden via en hyperlänk eller andra kontaktalternativ som tillgängliggörs av Compare.
4.2. Compare gör sitt yttersta för att Kundens produkter och priser anges korrekt på Webbplatsen. Compare kan däremot inte hållas ansvarigt för utebliven Produktinformation, inklusive felaktigt angivna priser.
4.3. Compare eftersträvar att uppdatera Kundens Produktinformation dagligen. Compare kan däremot inte garantera detta. Kunden ansvarar för att säkerställa att Produktinformationen behandlats korrekt samt att detta gjorts inom avtalad tid. Om Produktinformationen har behandlats felaktigt, t.ex., men inte begränsat till, om Kunden publicerat en ny datafil, ansvarar Kunden för att skriftligen underrätta Compare om detta. Compare ansvarar inte för konsekvenserna som kan uppstå till följd av publiceringen. Detta ska inte förstås som att Kunden inte behöver betala för publicering av Produktinformationen.
4.4. Kunden ska tillhandahålla Produktinformationen till Compare. Kunden ansvarar för att Produktinformationen är korrekt och fullständig. Compare är varken skyldig eller ansvarig för Produktinformationens innehåll.
4.5. Compare kan inte garantera webbplatsbesökarna och/eller Kunden åtkomst till Webbplatsen och Compares tjänster vid alla tillfällen. Compare ansvarar inte för eventuella felfunktioner av Webbplatsen eller Compares tjänster som orsakats till följd av t.ex. bristande internetuppkoppling, strömförsörjning eller liknande fel.
4.6. Compare förbehåller sig rätten att, utan förvarning, avaktivera Webbplatsen (oavsett om det är tillfälligt eller inte) och/eller begränsa användningen av denna vid t.ex. underhåll av Webbplatsen eller vid andra behov. Compare ansvarar inte för eventuella fel som uppstår till följd av detta.
4.7. Compare kan vid behov, utan förvarning, genomföra processmässiga och tekniska ändringar och/eller förbättringar av Webbplatsen. Om Compare anser att förbättringarna och/eller ändringarna kan påverka funktionen och åtkomsten till Webbplatsen, ska Compare meddela Kunden härom i rimlig tid i förväg. Compare ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå till följd av detta.
4.8. Varje tidsperiod (inklusive leveransvillkor) samt uppgifter som meddelas till Kund utgör endast uppskattningar och inga frister, om inte annat uttryckligen överenskommits.
4.9. Compare åtar sig rätten att, för det fall och i den mån det krävs, anlita tredje part för att fullgöra Avtalet.

 

Artikel 5 – Användning av tjänst och tillhandahållande av

Produktinformation

 

5.1. Kunden ska göra en datafil tillgänglig för Compare i syfte att offentliggöra Produktinformationen. Filen ska möta de specifika krav som uppställs av Compare. Under avtalstiden kan kraven ändras av Compare. En uppdaterad lista över kraven finns tillgänglig via PartnerNet.
5.2. Kunden ska säkerställa att all information som ska komma Compare tillhanda innan Avtalets fullgörande, inbegripet, men inte begränsat till, Produktinformationen är fullständig, korrekt och uppdaterad i enlighet med de specifika krav som Compare tillhandahållit Kunden.
5.3. Kunden ansvarar för att kontrollera Produktinformationen som visas på Webbplatsen.
5.4. Kunden åtar sig att säkerställa att datafilen som görs tillgänglig för Compare varken innehåller datavirus, trojanska hästar, skadlig programvara eller andra defekter.
5.5. Kunden åtar sig att göra en datafil tillgänglig för Compare med innehåll över Kundens produktsortiment. Produktinformation som Kunden inte vill publicera på Webbplatsen ska tydligt markeras av Kunden med ”publicera inte”. Compare åtar sig respektera detta krav vid tjänstens utförande.
5.6. Kunden ska säkerställa att innehållet i Produktinformationen inte strider mot tillämpliga lagar och föreskrifter, inbegripet, men inte begränsat till, den svenska marknadsföringslagen (SFS 2008:486), samt inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller påverkar Compares anseende eller rykte, eller på annat sätt kan anses vara olaglig.
5.7. Kunden ska säkerställa att alla uppgifter och/eller information som Compare anser nödvändig, eller som Kunden rimligen bör förstå är nödvändig för Avtalets utförande, görs tillgänglig för Compare i tid och är fullständig. Kunden åtar sig även att samarbeta om Compare begär det.
5.8. Compare förbehåller sig rätten att kontrollera Produktinformation som görs tillgänglig av Kunden samt att neka publicering av Produktinformation eller ta bort Produktinformation från Webbplatsen.
5.9. Kunden ska hålla Compare fri från ansvar mot eventuella anspråk från tredje part (inklusive köpare) som på något vis härrör från och/eller är hänförliga till Produktinformationen som publicerats av Kunden inbegripet, men inte begränsat till, varje anspråk som grundas i att Produktinformationen strider mot tillämpliga lagar och föreskrifter eller gör intrång i tredje parts (immateriella) rättigheter.

 

Artikel 6 – Åtkomstkod och Användarnamn

6.1. Om Kunden erhåller en Åtkomstkod och ett Användarnamn från Compare får dessa inte spridas vidare till tredje part. Åtkomstkoden och Användarnamnet är strikt kopplade till Kunden.
6.2. Kunden ansvarar för varje användning av Åtkomstkoden och Användarnamnet, oberoende av vem som faktiskt nyttjar Åtkomstkoden och Användarnamnet. Kunden ska hålla Compare fri från ansvar vid eventuella anspråk från tredje part avseende skada eller annat anspråk som orsakats till följd av användningen av Åtkomstkoden och/eller Användarnamnet.
6.3. Compare förbehåller sig rätten till att ändra Åtkomstkoden och Användarnamnet vid behov i syfte att tjänsten ska fungera. Compare åtar sig att omedelbart meddela Kunden härom.

 

Artikel 7 – Avgifter och betalning

7.1. Alla avgifter som debiteras av Compare är exklusive moms och andra lagstadgade avgifter.
7.2. Avgiften för Compares tjänster beräknas baserat på efterföljande beräkningar, med undantag för abonnemang.
7.3. Anslutningsavgifter och abonnemang debiteras i förskott, om inte annat skriftligen överenskommits.
7.4. För tillhandahållandet av CPC-tjänster kan ett lägsta fakturabelopp avtalas.
7.5. Fakturering baseras på Compares administration och mätdata, om inget annat uttryckligen överenskommits skriftligen. Vid ingående av Avtalet accepterar Kunden Compares mätningssystem. Mätsystemet kan komma att justeras av Compare, vilket Kunden omedelbart meddelas härom.
7.6. Compare förbehåller sig rätten att ändra avgifterna. Alla avgiftsändringar tillgängliggörs på PartnerNet. Kunden åtar sig att kontrollera avgifterna på PartnerNet. Om Kunden motsätter sig avgiftsändringen för (delar av) Produktinformationen, har Kunden rätt till att markera den berörda Produktinformationen i datafilen som ”inte för publicering”. Vid fortsatt behandling av datafilen kommer Compare ta bort den berörda delen av Produktinformationen från Webbplatsen.
7.7. Om inga ändringar görs i datafilen av Kunden efter en avgiftsändring anses Kunden ha accepterat avgiftsändringen.
7.8. Compare fakturerar månadsvis för de tjänster som tillhandahålls. Betalning ska ske inom 14 dagar efter fakturans utfärdandedatum, om inget annat anges på fakturan eller annat uttryckligen överenskommits.
7.9. Om Kunden har angett att betala via autogiro, ger Kunden Compare rätt att tillsvidare debitera de belopp som följer av Avtalet. Efter Avtalets uppsägning åtar sig Kunden att betala beloppet för de tjänster som redan tillhandahållits Kunden före uppsägning av Avtalet.
7.10. Eventuellt prisavdrag som beviljats av Compare beräknas i det slutliga fakturabeloppet. Compare är inte skyldig att redovisa prisavdraget på fakturan. Eventuella prisavdrag anges på PartnerNet. Kunden åtar sig att kontrollera fakturabeloppet utifrån uppgifterna i PartnerNet.
7.11. Inga rättigheter kan härledas från beviljat prisavdrag. Prisavdrag kan justeras av Compare från tid till annan. Kunden informeras via PartnerNet härom.
7.12. Alla betalningar från Kunden kommer i första hand avräknas för de fakturorna där förfallodatumet passerat först, oavsett om Kund anger annat. Kunden har inte rätt till uppskov, förlikning eller avdrag, såvida inte tvingande lag ger Kunden sådan rätt.
7.13. Om Kunden inte betalar en faktura inom den avtalade tidsfristen, ska Kunden anses inneha en utebliven betalning utan att en påminnelse behövs skickas därom. Från den dag den avtalade fristen löper ut tills den dag alla utestående fakturor har betalats, är Kunden skyldig att betala lagstadgad ränta över det förfallna beloppet.
7.14. Om Kunden ändå inte uppfyller sina betalningskrav inklusive räntan för det utestående beloppet, förbehåller sig Compare rätten att överlämna fordringarna till ett inkassobolag. Kunden debiteras för de kostnader som uppstår till följd av detta. De (extra) rättsliga kostnaderna i detta sammanhang kommer att fastställas till 15 % av huvudbeloppet, med ett lägsta belopp om EUR 250 (tvåhundrafemtio euro).
7.15. Eventuella invändningar från Kunden avseende utställda fakturor från Compare, ska lämnas till Compare skriftligen eller via e-post inom 8 (åtta) dagar efter fakturans utfärdandedatum. Om Kunden inte inkommit med eventuella invändningar inom nämnda tidsperiod anses fakturan vara accepterad. Eventuell tvist avseende fakturan innebär inte att utebliven betalning godtas av Compare.
7.16. Om Compare anser att det föreligger tvivel avseende Kundens kreditvärdighet, har Compare rätt att innan Avtalets utförande, kräva förskottsbetalning för tjänsten eller vederbörliga säkerheter motsvarande det belopp Compare kan kräva av Kunden enligt Avtalet. Compare förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning på Kunden.
7.17. Kunden kan inte invända angående försummelse i Compares mätningar om Kunden underlåtit att invända mot felet inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt felet eller rimligen borde ha upptäckt felet. Rätten till korrigering av faktura till följd av avvikelser i mätning upphör två månader efter fakturans utfärdandedatum.
7.18. Vid eventuell tvist avseende mätresultatet ska Compares mätdata ha företräde. Om Kunden ifrågasätter riktigheten i administrationen eller Compares mätresultat ska Kunden omedelbart meddela Compare skriftligen därom. Kunden har rätt till att, högst en gång per år, låta Compares administration granskas av en oberoende revisor. Granskningen görs under Compares kontorstider och får inte stå i konflikt med Compares vardagliga verksamhet. Eventuella kostnader för granskningen inbegripet, men inte begränsat till, kostnaderna som åsamkas Compare, debiteras Kunden, såvida inte granskningen visar allvarliga oriktigheter.
7.19. Om ingen granskning har utförts inom tre månader efter det att Compare meddelats därom, upphör rätten till granskning såvida inte överskridandet av löptiden inte är att hänföra till Kunden. Om Kunden inte utnyttjar möjligheten till granskning, ska Compares mätdata anses korrekt och Kunden saknar möjlighet till att invända mot detta.

 

Artikel 8 – Avstängning

Compare förbehåller sig rätten att avbryta sina tjänster och utesluta Kundens användning av tjänsterna, genom att t.ex. ta bort Kundens Produktinformation utan att behöva återbetala redan mottagna betalningar, om Kunden:

 1. agerar i strid mot Avtalet eller Villkoren;
 2. underlåter att betala en faktura inom betalningsfristen;
 3. gör intrång i tredje parts (immateriella) rättigheter; eller
 4. agerar i strid med tillämpliga lagar eller föreskrifter, då rätten för Compare kvarstår att kräva att alla sina betalningskrav uppfylls, att vidta vidare rättsliga åtgärder mot Kunden och/eller kräva ersättning för skada.

 

Artikel 9 – Immateriella rättigheter

9.1. Alla immateriella och industriella rättigheter avseende allt som utvecklats under Avtalets giltighetstid och/eller material som tillgängliggjorts såsom rapporter, råd eller data (hädanefter “Information”), innehas uteslutande av Compare eller deras licensgivare, om inte annat skriftligen överenskommits.
9.2. Kunden erhåller den icke-exklusiva, icke-underlicensierbara och icke-överlåtbara rätten att använda Informationen för det ändamål som Informationen kommit till Kundens förfogande. Informationen får inte återges, avslöjas eller kommuniceras till tredje part, utan Compares tidigare samtycke.
9.3. Kunden har inte rätt att ta bort eller ändra några uppgifter i Informationen som skyddas av upphovsrätt eller som varumärke, handelsnamn eller andra immateriella alternativt industriella rättigheter.
9.4. I den mån Kunden till följd av bestämmelse i lag är berättigad till immateriell eller industriell egendom eller äganderätt till Informationen, är Kunden skyldig att samarbeta, när så krävs, för att överföra dessa rättigheter till Compare på Compares begäran.
9.5. Compare åtar sig att skydda Kunden mot varje rättsligt anspråk baserat på uppgifter om att Informationen utgör intrång i tredje parts rättigheter, under förutsättning att Kunden omedelbart skriftligen rapporterar om den påstådda överträdelsen till Compare och överlämnar ärendet till Compare för hantering. Kunden ska samarbeta med Compare i de fall Compare finner det nödvändigt.
9.6. Om användningen av Informationen, helt eller delvis, är förbjuden kommer Compare efter eget gottfinnande välja att:

 1. Informationen ska ersättas för att inte längre göra intrång i tredje parts rättigheter; eller
 2. justera Informationen så att den inte längre gör intrång i tredje parts rättigheter; eller
 3. erhålla nyttjanderätt åt Kunden för Informationen; eller
 4. skriftligen säga upp avtalet.

9.7. Compare utesluter härmed annan form av ansvar eller ett mer omfattande ansvar för skador till följd av påstått intrång i tredje parts rättigheter.

 

Artikel 10 – Integritet

Kunden åtar sig att behandla all information som erhålls i samband med tjänsten i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

 

Artikel 11 – Sekretess

11.1. Parterna ska se till att all konfidentiell information från den andra parten ska hållas strikt konfidentiell. Parterna ska även ålägga sina anställda samma skyldighet och eventuell tredje part i samband med utförandet av Avtalet.
11.2. Information som anges som konfidentiell av någon av Parterna ska betraktas som konfidentiell.

 

Artikel 12 – Force majeure

12.1. Parterna ansvarar inte för att uppfylla några krav i det fall Parterna var förhindrade att göra detta på grund av force majeure. Med force majeure avser Compare inbegripet, men inte begränsat till, en icke hänförlig brist hos leverantörer och/eller andra tredje parter Compare samarbetar med.
12.2. Parterna befrias från sina skyldigheter enligt Avtalet under den tid som force majeure pågår. Om force majeure pågår under längre tid än två månader har var och en av Parterna rätt att säga upp Avtalet.
12.3. Om Compare delvis har uppfyllt sina skyldigheter innan tidpunkten för force majeure, kan Compare debitera för den del av Avtalet som redan fullgjorts.
12.4. Compare har rätt att pröva force majeure i det fall omständigheterna till följd av force majeure började efter att Compare skulle tillhandahålla sina tjänster.

 

Artikel 13 – Ansvar

13.1. Om Compare anses vara ansvarig, begränsas ansvaret till vad som anges i detta avsnitt. Med undantag för de omständigheter som nämns i detta avsnitt, kan Compare inte krävas utge någon ersättning, oavsett skälen för ersättningsanspråket. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ska bestämmelserna i detta avsnitt gälla för Compare och Compares eventuella licensgivare.
13.2. Compares totala ansvar till följd av hänförliga brister i Avtalets utförande, är begränsat till ersättning för direkt skada till högst det belopp som följer av Avtalet och det pris som Kunden betalat. Om Avtalet har en giltighetstid som överstiger sex månader, kommer det överenskomna priset att fastställas till ersättningen under de senaste sex månaderna. Under inga omständigheter kommer ersättningen för direkt skada överstiga EUR 12 500 (tolvtusen femhundra euro).
13.3. Med “direkt skada” avses endast:

 1. skäliga kostnaderna för att fastställa skadeorsaken och skadans storlek;
 2. skäliga kostnaderna som uppstått i samband med att få Compare att efterleva Avtalet, om inte nämnda kostnader inte kan hänföras till Compare;
 3. skäliga kostnaderna som uppkommit i syfte att förhindra eller begränsa den skada som uppstått, i den mån Kunden kan bevisa ett sådant samband.

13.4. Compare ansvarar inte under några omständigheter för indirekta skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, uteblivna besparingar, skador på grund av affärsstagnation och skador på grund av förlorad data.
13.5. Ansvarsbegränsningarna för direkt skada i Villkoren gäller inte om skadan har orsakats till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet av Compare.

 

Artikel 14 – Uppsägning

14.1. Avtalet ingås på obestämd tid, om inte annat skriftligen överenskommits. Compare har rätt att när som helst och utan att uppge något skäl till det, ta bort Kundens Produktinformation, uppställa ytterligare krav vid användningen av tjänsten eller omedelbart säga upp Avtalet.
14.2. Kunden har rätt att avsluta Compares tjänst när som helst. Vid uppsägning av Avtalet ska alla uppgifter om Kunden och all relaterad Produktinformation tas bort. Artikel 14.5 ska fortsätta att tillämpas efter uppsägning.
14.3. I de fall Kunden underlåter att uppfylla sina krav enligt Avtalet och underlåter att åtgärda sådana fel efter att ha blivit skriftligen underrättad därom, förbehåller sig Compare rätten att lösa tvisten utomrättsligt.
14.4. Parterna har rätt att säga upp avtalet, helt eller delvis, med omedelbar verkan om den andra parten har ansökt om eller försatts i konkurs, upphört med sin verksamhet eller överförs eller går samman med tredje part, helt eller delvis.
14.5. Om Kunden erhållit prestationer med anledning av Avtalet, kommer dessa prestationer och relaterade betalningskrav inte bli föremål för annullering. Det belopp som debiteras av Compare före uppsägningen förblir oförändrat och kommer att betalas omedelbart efter uppsägning.
14.6. Kunden är inte berättigad till någon ersättning från Compare i samband med uppsägningen av tjänsten. Kunden avsäger sig härmed rätten till ersättning.

 

Artikel 15 – Tillämplig lag och tvist

15.1. Vid tolkning eller tillämpning av Villkoren och Avtalet ska svensk lag äga tillämpning.
15.2. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor och/eller Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktade av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara engelska.