x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Dataskyddspolicy

1.INLEDNING
1.1 Allmänt
Syftet med den här dataskyddspolicyn är att upprätta en tydlig och transparent beskrivning av Varusöks (Compare International B.V) insamling, behandling, lagring och användning av personuppgifter (nedan kallad ”Varusök” eller ”vi”). Vår behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen (2016/679) (GDPR). Du kan läsa mer om hur Varusök följer reglerna i GDPR och om dina rättigheter som registrerad i den här dataskyddspolicyn.

En utförlig beskrivning av vår behandling av personuppgifter ges nedan.

1.2 Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?
Compare International B.V (organisationsnummer NL815284597B01) är personuppgiftsansvarig. Kontakta oss på partner@varusok.se eller på nedanstående adress om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter.

Lönnrotsgatan 32 A27, 00180 Helsingfors, Finland


2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Varusök behandlar personuppgifter i de situationer som anges nedan.

2.1 Kundrecensioner

Ändamål för behandling av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas

För att verifiera (bland annat för att upptäcka missbruk), hantera och tillhandahålla kundrecensioner på vår webbplats.

 


· Namn
· Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress
· IP-adress
· Andra personuppgifter som lämnas in till oss i samband med kundrecensionen

 

Rättslig grund: När du skickar in en kundrecension till Varusök behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att administrera och tillhandahålla kundrecensioner i syfte att vi ska kunna leverera våra tjänster.

Lagringstid: Varusök behandlar dina uppgifter så länge som kundrecensionen finns på vår webbplats. Efter borttagning av en recension lagras personuppgifterna i högst tre månader.

 
2.2 Kundtjänst

Ändamål för behandling av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas

För att tillhandahålla teknisk support, hantera kommunikation och förfrågningar i kundtjänstärenden via telefon, e-post eller digitala kanaler, t.ex. sociala medier.

 

 

 

· Företagsnamn
· Företagets organisationsnummer
· Namn
· Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer
· Namn på konton i sociala medier
· Information relaterad till ärendet
· Andra personuppgifter som du lämnar i din kommunikation med oss

Rättslig grund: När du kontaktar Varusök via e-post eller sociala medier behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att hantera din förfrågan.

Lagringstid: Varusök behandlar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna hantera ditt kundtjänstärende. Efter avslutat ärende lagras personuppgifterna i högst tre månader. Observera att Varusök inte har någon kontroll över hur personuppgifterna eventuellt fortsätts att behandlas på den sociala medieplattformen efter att Varusök har raderat uppgifterna från sina kanaler.

 

3. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rätt att göra invändningar – behandling som grundar sig på berättigat intresse och direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på Varusöks berättigade intresse. Om Varusök inte kan påvisa en rättslig grund för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, kommer Varusök inte att fortsätta att behandla personuppgifterna. Du har dock rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter som till exempel vid direktmarknadsföring.


Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte vår behandling av dina personuppgifter före återkallelsen.


Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära information avseende de personuppgifter om dig som vi behandlar. Kontakta Varusök på partner@varusok.se så skickar vi dina personuppgifter till dig via e-post.


Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna innehåller fel, är felaktiga eller ofullständiga.


Rätt till dataportabilitet
När Varusök behandlar personuppgifter som du själv har lämnat till Varusök på ett automatiskt sätt genom ett avtal eller ditt samtycke, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter eller överföra dina uppgifter till en annan part.


Rätt till radering och begränsning
Du har rätt att när som helst begära radering av alla dina personuppgifter som behandlas av Varusök om särskilda skäl föreligger, till exempel om personuppgifterna inte längre behövs.

Du har rätt att begära att Varusök begränsar behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
1. Om Varusök inte längre behöver personuppgifterna.
2. Om personuppgifterna behandlas olagligt.
3. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, måste Varusök begränsa all behandling av sådana personuppgifter medan uppgifternas riktighet utreds.
4. Om du invänder mot behandlingen som grundar sig på Varusöks berättigade intresse, ska Varusök begränsa all behandling av sådana uppgifter medan ärendet utreds.


4. KONTAKT OCH KLAGOMÅL
Om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss på partner@varusok.se eller på telefon +358 45 3591708, eller via post på Lönnrotsgatan 32 A27, 00180 Helsingfors, Finland.

Om du är missnöjd med hur Varusök behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet i bosättningslandet.

Kontaktuppgifter till IMY:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Vägledning och mer information om den registrerades rättigheter och anmälningar till tillsynsmyndigheten finns på webbplatsen: www.imy.se.

Kontaktuppgifter till andra tillsynsmyndigheter i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) finns här.


5. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?
Varusök kan komma att överföra information till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, eller om vi har en rättslig förpliktelse att överföra informationen. Vi delar dina personuppgifter med leverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Varusök arbetar med följande tredje parter: Sales Force och de sociala medieplattformar som anges nedan. Varusök behandlar endast uppgifterna för att uppnå det avsedda ändamålet som anges ovan. Varusök säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

Vi kan också komma att dela personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Det kan till exempel ske när vi enligt lag är skyldiga att dela viss information med myndigheter. I sociala medier delas personuppgifterna alltid med företaget som äger plattformen. Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter i samband med våra konton i sociala medier nedan.

Facebook och Instagram:
Dina personuppgifter behandlas av företaget Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) vid användning av tjänsterna. Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter här: https://www.facebook.com/policy.php.

Användningen av Facebook och Instagram innebär en överföring av personuppgifter till USA (ett så kallat tredjeland utanför EU/EES där GDPR inte är tillämplig). Det innebär att du inte har samma rättigheter och skydd som GDPR i vanliga fall garanterar. Överföringarna omfattas av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att mottagaren av dina personuppgifter garanterar att det skydd som ges av GDPR även gäller för behandlingen i tredjelandet. Läs mer om överföringar till tredjeland och få tillgång till standardavtalsklausulerna på: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp.

LinkedIn:
Dina personuppgifter behandlas av företaget LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland) vid användning av tjänsten. Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Användningen av LinkedIn innebär överföring av personuppgifter till USA (ett så kallat tredjeland utanför EU/EES där GDPR inte är tillämplig). Det innebär att du inte har samma rättigheter och skydd som GDPR i vanliga fall garanterar. Överföringarna omfattas av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att mottagaren av dina personuppgifter garanterar att det skydd som ges av GDPR även gäller för behandlingen i tredjelandet. Läs mer om LinkedIns överföringar till tredjeland och få tillgång till standardavtalsklausulerna på: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.


6. VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?
Varusök strävar efter att behandla uppgifter inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Några av våra partnerorganisationer och underleverantörer finns dock utanför EU/EES-området. Delning av uppgifter med dessa partner innebär att personuppgifter kan överföras till USA, utanför EU/EES-området. Dessa länder har inte alltid samma dataskyddslagar som landet där du ursprungligen lämnade informationen. Det innebär i första hand att myndigheter i tredjeländer kan få tillgång till personuppgifterna och att möjligheterna att utöva dina rättigheter kan vara begränsad.

Överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR, för att upprätthålla en lämplig skyddsnivå för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att det antingen finns ett beslut från Europeiska kommissionen om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits. Sådana åtgärder kan vara att den mottagande parten agerar enligt rättsligt bindande standardavtalsklausuler eller bolagsbestämmelser.

Dina personuppgifter kommer att överföras till ett tredjeland (USA) om du interagerar med oss via sociala medieplattformar. Sådana överföringar är nödvändiga för användningen av de aktuella sociala medierna och för att du ska kunna interagera med oss på sociala medier. Behandlingen är därför nödvändig för att du ska kunna interagera med oss på den specifika sociala medieplattformen.

Även när du accepterar cookies och andra liknande tekniker för marknadsföring och/eller analyser, såsom Google, Microsoft, Facebook och andra annonseringsplattformar, kan dina personuppgifter komma att överföras till tredjeländer. Överföringen sker i sådana fall baserat på det samtycke du ger när du accepterar användningen av cookies. För att avbryta framtida överföringar till tredjeländer kan du inaktivera alla cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Ytterligare information om hur du inaktiverar cookies finns i Varusöks cookiepolicy.


7. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPOLICYN
Vår dataskyddspolicy kan komma att ändras i framtiden. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Uppdateringar som väsentligt ändrar denna dataskyddspolicy, till exempel en ändring av ändamålet för behandlingen av personuppgifter, kommer att kommuniceras av Varusök på ett lämpligt sätt.


________________


Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast [2022-08-16]